Sjökatastrofen vid Visby den 28 juli 1566

Utskrivet från: http://magotland.se/1100

HUMA Marinarkeologi Gotland

Sjökatastrofen vid Visby den 28 Juli 1566

Av Arne Adolfsson och Rune Fordal

Under det nordiska sjuårskriget 1563-1570 inträffade en av de största sjökatastroferna i Östersjöns historia. Vid Visby förliste natten mellan den 28 och 29 juli 1566, under nordvästlig storm, 15 krigsfartyg. Av dessa var 12 danska och 3 lybska. Flottan omfattade totalt 36 eller 37 fartyg.
Den förenade dansk-lybska flottan hade vid Ölands norra udde varit i strid med den svenska den 26 juli från kl. 9 fm. till kl. 4 em. Under denna strid miste det lybska amiralsskeppet sin stormast. Bland de stupade befann sig på dansk sida en hög adelsman, Kristoffer Mogensøn.
Den lybske amiralen önskade gå till Danzig för reparation, men den danske amiralen bad honom följa med till Visby för att begrava den ovan nämnde adelsmannen. Den danske amiralen fick sin vilja igenom, och den förenade flottan stävade mot Visby.
Svenska flottan hade förföljt, men måste på grund av hårt väder avbryta och söka sig till ’skaeren’.
Den dansk-lybska flottan kastade ankar på en mycket utsatt och osäker plats utanför Visby, detta trots enträgna varningar båda från den danske länsherren Jens Bille på Visborgs slott och från befälhavaren i flottan.
Redan natten mellan den 27 och 28 juli förorsakade hårt väder vissa skador på fartygen, men då befälhavarna önskade söka sig en säkrare ankarplats, menade amiralen, att det inte kunde storma varje natt. Trots detta lämnade en del fartyg sina platser, vilket synes ha bidragit till att katastrofen ej fick ännu större omfattning.
På eftermiddagen den 28 juli ägde begravningen av Kristoffer Mogensøn rum och efteråt gick de flesta som deltagit ombord på sina fartyg.
Kung Frederik den II:s krönika berättar, att i solnedgången samma dag antog himlen de underligsta färger, havet sjöd under skeppen, trots att det var vindstilla, och plötsligt, ’som störtad ur en säck’, kom stormen. Den varade i 5 till 6 timmar.


Bild 1. Sjökatastrofen på Visby redd enligt kopparstick från slutet av 1600-tallet i ’Kong Fredericks Den Anden Krönicke’ (detalj). Vice amiralskeppet Hannibals masttoppar syns ved ’4’ strax t.h. om staden.

Det var en sorglig scen som morgonsolen den 29 belyste. Femton av flottans fartyg, däribland de största, hade förlist. Stranden var uppfylld av vrak och fartygsrester. Något enstaka skepp red ännu på skären.
Förlorade danska skepp var Samson (amiralskepp), Hannibal (under-amiralskepp), Merkurius, Akilles, Engelen, Floris, Solen, Køgehøgen, Papegøjen, Gribben, Engelske Fortun samt Hertug Adolfs Pinke. Av lybska skepp förlorades Morian (amiralsskepp), Josva samt Meerweib. Manskapsförlusterna anges till mellan 6.000 och 8.000. Dette förefaller dock betydligt överdrivet.
Bland de drunknade återfanns liken av de båda danska amiralerna, Hans Lauritsøn och Jens Truidsøn Ulfstand samt den lybske amiralen, borgmästaren i Lybeck, Bartholomeus Thinnappel. De begrovs i Maria-kyrken i Visby. Numera återfinnes endast Thinnappels gravsten i koret, där också, på den norra väggen, är uppsatt ett epitafium över Thinnappel med framställning av sjökatastrofen.


Bild 2. Silversked med H I L P på skaftets baksida och I H S på dess framsida. Vid övergången från skaft till skedblad finns två vapensköldar och initialerne IV och LB, avseende viceamiralen Jens Truidsøn Ulfstand och hans hustru Lisbeth, född Bille. Foto: Hans Hemlin.

Bärgningsarbeten igångsattes omedelbart och det räddade hemsändes till Danmark och Lybeck.
År 1960 blev några medlemmar i Gotlands Dykarklubb intresserade av skeppsbrottet. Sporadiske dykningar utanför Visby samt viss arkivforskning gav ej resultat. Så gjordes 1965 en del fynd ca 75 meter utanför stranden nedanför den södra delen av Hampfabrikens område. Två sportdykare fann på endast 7 m:s djup oformliga rosthögar. Dessa visade sig innehålla järnkulor, vilka till början ej ansågs kunna vara kanonkulor. Senare påträffades en mycket anfrätt järndel, som kunde vara rester av en kanon. Kontakt hade nu tagits med Gotlands Fornsal och Statens Sjöhistoriska Museum.


Bild 3. Benplatta från hjullåspistol med framställning av en naken kvinna (Eva?) och en krigare. Foto: Hans Hemlin.

Det första fyndet, som med någorlunda säkerhet kunde dateras, var delar av en musköt. Senare hittades, inbäddade i rosten, två mynt präglade 1565 och ett mynt präglat 1564. Under 1966 upptogs ca 2.000 kg rostklumpar. Det kanske intressantaste fyndet i dess var en silversked. Denna har enlig ingraverade vapensköldar och initialer tillhört den danske underamiralen Jens Truidsøn Ulfstand och hans maka Lisbeth född Bille.


Bild 4. Bärgning av en rostklump innehållande en kanon våren 1966. Foto: Hans Hemlin.

Vissa fynd har konserverats eller är under preparering vid Vasavarvet i Stockholm.
Till 400-årsdagen av olyckan anordnades i Gotlands Fornsal en utställning av dittills gjorda fynd, och den 28 juli hölls en minnesgudstjänst i Visby Domkyrka i närvaro av bl.a. de danska och tyska konsulerna. På det nu fridlysta fyndområdet fortsätter arbetet, och parallellt med detta sker arkivforskning.

Litt.; H.D. Lind, Fra Kong Frederik den Andens tid. Bidrag til den dansk-norske sømagts historie 1559-1588. København 1902.

Förteckning over viktigare fynd, påträffade före 1 Okt. 1966
sked av silver
2 danske skillingar från 1565
1 dansk skilling från 1564
rostklump med avgjutning av mynt
3 kanoner
fragment av liten kanon
ett 40-tal kanonkulor av järn
kanonkula av järn med stång
kanonkula av sten
liten kula med textilfragment
2 kulor av bly, skerpentinkulor, 39 mm
gevärskula
2 pistolkulor
slagstift
hjullåspistol med ornerade benplator
2 bösskolvar
svärd med handtag och slida av läder
svärdfäste
svärdsklinga med kvarsittande slida
’patronkök’ med lock
handtag till luntstake
U-format föremål av järn (roderdel?)
förtöjningsring av järn
fragment av rep
tenntellrik
lerkärl, glaserat
delar av en bronsgryta
2 knovfodral av läder för 3 knivar med fragment av knivar
knivskaft (?)
kam
remändebeslag av mässing
krukskärvor
blylister
glasbitar

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland